سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو در سایت
 تولد همکاران
 همراهان ما

در روز دوشنبه مورخ 7/18 از زحمات و تلاش های های استاد اکبری مقدم دبیر محترم تربیت بدنی آموزشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی توسط مدیر آموزشگاه در مراسم ویژه ای تقدیر و تشکر شد.


تاریخ انتشار: 1401/07/26


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 متولدین هفته
 خدا را بسیار یاد کنید
 دانش آموز ممتاز